Spolocnost Tecnocomponenti® vznikla v1985 ako spolocnost, pon�kaj�ca projektovanie, obchodno-predajn� slu�by a�ciu stavebn�ch kon�trukci� pre polnohospod�rske, obchodn� a� �cely.
Na zaciatku sa spolocnost zameriavala predov�etk�m na dod�vku prefabrikovan�ch stavieb spolu s�znamnou cinnostou projektovania civiln�ch a�ch budov.
Na�a kancel�ria v Fiesse Zaciatok v�robnej cinnosti siaha a� do roku 1989 a1993 sa od skupiny odclenila div�zia projektovania av�roby budov pre zaistenie v�c�ej auton�mie aflexibility riadenia a.
Vdaka s�rii rozhodnut�, ktor� sa uk�zali ako �tastn� az�klade rozhoduj�ceho prehodnotenia sa v1997 podnik pretransformoval na akciov� spolocnost, vy�iel z�zkeho r�mca drobn�ho podnikania asa skutocnou priemyselnou firmou.
Do roku 1997 siaha aj zaciatok v�stavby nov�ho v�robn�ho podniku, ktor� bol ciastocne dokoncen� u� v1998 na ploche cca 15.000 m2. Podnik je vybaven� modern�mi v�robn�mi zariadeniami a�mi skladovac�mi priestormi.

A� do dne�n�ho dna spolocnost Tecnocomponenti� nikdy neopustila program roz�irovania a�cie, ktor�ho pociatky siahaj� do roku 1997, ktor�ho cielom je kompletiz�cia v�robnej ponuky a�skavanie nov�ch priemyseln�ch priestorov. V2004 bolo dokoncen� cel� v�robn� div�zia.
V�casnosti celkov� zastavan� plocha v�robn�ch priestorov pokr�va cca 25.000 m2 zplochy asi 40.000 m2. V�robn� cinnost je zorganizovan� modern�m, jednotn�m acn�m sp�sobom.
Spolocnost Tecnocomponenti�, aj ked je schopn� zrealizovat rocne a� 100.000 m2 stavieb, sa nikdy nevzdala svojej p�vodnej filozofie, zameranej na projektovanie a�by, pon�kaj�c z�kazn�kovi prec�zne dielo �stavby na kl�c�, ktor� boli po cel� roky kl�com k�spechu.
D�kazom t�chto schopnost� s� z�skan� certifik�ty kvality, ktor� zahrnaj� cel� proces a�etky typick� cinnosti od projektovania a� po �pln� dokoncenie stavby, na z�klade coho m�e byt v�robok oznacen� znackou CE.
Od roku 2007 sa obchodn� siet spolocnosti roz��rila na cel� severn� Taliansko a�spechom sa rozbehol ambici�zny pl�n medzin�rodn�ho zviditelnovania, spoc�vaj�ci vtechnol�gie spolocnosti Tecnocomponenti� za hranice krajiny. Tento krok nadobudol konkr�tnu podobu pri stavbe v�znamn�ho polyfunkcn�ho obchodno-hotelov�ho are�lu vTrnava, vrepublike (SK).
Sleduj�c ciel neust�leho rastu v�chto mesiacoch prebiehaj� jednania otechnol�gie spolocnosti Tecnocomponenti&ref; do Srbska. Cielom jednan� je nadviazanie spolupr�ce s�znamn�m lok�lnym stavebn�m v�robcom vNi�.
Spolocnost Tecnocomponenti&ref; m� 50 pracovn�kov vv�roby atoho 2 mont�ne skupiny askupinu zameran� na fin�lnu �pravu dokoncen�ch stavieb.
 

Download pdf �

<sp�t